*25. 6. 1916 RNDr. Ladislav Svante Rieger

10.06.2021 09:35

woodcrafter, člen ISAW;

                         1931- 1935 studium na Státním československém reformním reálném

                         Gymnasiu v Praze XIX. Již na střední škole se začal aktivnì zajímat o veřejný

                         a politický život. Byl členem nìkolika středoškolských i jiných organizací

                         (politicky vesměs levicově zaměřených).

                         1935 složil maturitní zkoušku

                         Pravděpodobně ho nejvýrazměji oslovil program a myšlenky ISAW.

                         Účastnil se pořádání letních stanových táborù, kde se roku 1937 seznámil

                         se svou budoucí manželkou Helenou Holingerovou. Skupina nejbližších přátel

                         se scházela ještě  řadu let po rozpadu ISAW.

                         1935 zapsán na Přírodovědeckou fakultu University Karlovy ke studiu

                         matematiky a fyziky

                         1938 složil 1. státní zkoušku

           1941 - 1943 pùsobil jako statistický výpočtář v Národní bance v Praze

                         1943 - 1945 pùsobil u společnosti AVIA, a.s. pro letecký prùmysl

           1945 vstoupil do Komunistické strany Československa

                         1945 složil 2. státní zkoušku

                         1945 přijat na místo asistenta při ústavu matematickém I. na vysoké

                         škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT

                         1945 - 1950 pùsobil na vysoké škole strojního a elektrotechnického

                         Inženýrství

                         1946 dosáhl doktorátu přírodních věd

                         1947 svatba s Helenou Holingerovou

                         1950 narození dcery Jitky

                         1950 půlroční studijní pobyt ve Varšavě

            1951 vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství rozdělena

            na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou

            1951 jmenován docentem matematiky fakulty strojní

            1951 - 1958 vedoucí ústavu matematiky na Fakultě strojní ČVUT

            1951 - 1952 pùsobil na Přírodovědecké fakultě UK

            1952 vznik Matematicko-fyzikální fakulty UK

                          1952 - 1963 pùsobil na Matematicko-fyzikální fakultě UK

             1954 - 1960 èlenem redakční rady Časopisu pro pěstování matematiky

             1956 narození dcery Aleny

             1958 přestoupil z ČVUT do ČSAV

             1958  - 1963 pùsobil v Matematickém ústavu ČSAV

             1959 dosáhl titulu doktora fyzikálních a matematických věd

             1959  - 1963 přispíval recenzemi do časopisu Mathematical Reviews

             1961 jmenován členem vědeckého kolegia matematiky ČSAV

             1961 - 1963 členem redakèní rady časopisu Czechoslovak Mathematical

                           Journal

                          /*Malmö/