*18. 4. 1929 Doc. Ing. Josef Paukert, DrSc. – Medvěd (Praha poté Brno)

23.04.2019 12:39

– woodcrafter –

                          náčelník Kmene Wahpekute (Praha, 1943 - 1948);

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž J. Novák působil jako hlasatel – jednatel.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Paukert nepůsobil.

                          Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30

                          členů. MUDr. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                          s ohledem na pracovní a studijní povinnosti. Sněm poděkoval MUDr.

                          V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení činnosti a udělil mu čestnou

                          hodnost starosta Ligy československých woodcrafterů.

                          Sněm poděkoval J. Novákovi a vyslovil zvláštní uznání a dík za vedení

                          širokého rozsahu ligových záležitostí, agendy nejen vlastní, ale i jiných

                          funkcionářů. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Paukert působil jako

                          jednatel.                

                         Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                         11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                         akční výbor, v němž J. Paukert již nepůsobil.

                         (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                         ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                         jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských

                         kmenů).