†20. 5. 1999 Zdeněk Teichman – Atahualpa

04.06.2019 10:49

– profesí stavař; woodcrafter, začínal

                          v junáckém oddíle v Přerově, který vedl H. Friedrich. Roku 1927 vstoupil

                          do Ligy pro výchovu přírodou. V roce 1932 odešel z LČSW a stal se jedním

                          ze zakladatelů Družstva Walden.

                          Od 30. let se společně se svou manželkou, M. Vavrdou a dalšími věnoval

                          pomoci Milíčovu domu. Po válce byl jedním z hlavních pomocníků P. Pittra

                          v tzv. "Akci zámky".

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž Z. Teichman nepůsobil.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                          Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena. Z voleb vzešlo nové

                          náčelnictvo, v němž Z. Teichman nepůsobil.

                          Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30

                          členů. MUDr. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                         s ohledem na pracovní a studijní povinnosti.

                         Sněm poděkoval MUDr. V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení

                         činnosti a udělil mu čestnou hodnost starosta Ligy. Sněm vyslovil J. Novákovi

                           zvláštní uznání a dík za vedení širokého rozsahu ligových záležitostí, agendy

                           nejen vlastní, ale i jiných funkcionářů.

                           Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž Z. Teichman působil jako jednatel.

                         Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                         11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                         akční výbor, v němž Z. Teichman nepůsobil.

                         (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, co jasně

                          ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                          jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl

                           slovenských kmenů).

                           Náčelnictvo a akční výbor svolaly na 11. 4. 1948 řádnou valnou hromadu. 

                           Zprávy činovníků byly přijaty, odstupujícímu výboru bylo uděleno

                           absolutorium. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž Z. Teichman působil

                           jako místonáčelník.

                           Editor dvou vzpomínkových publikací na M. Seiferta (Hrst vzpomínek na

                           Miloše Seiferta 1887 – 1987 (samizdat, 1987); Setkání s Woowotannou

                           (1991).