*28. 3. 1909 Ing. Felix Dvořák – Wajikani

21.03.2019 09:41

– woodcrafter; původně náčelník Kmene 

                          Veverek z Bratislavy (od roku 1926 členem Ligy pro výchovu přírodou),

                          později žil v Brně a nakonec se v Praze stal členem Kmene Wahpeton.

                          Na mimořádném sněmu LČSW, který se konal 12. 10. 1930 v Brně byl opět

                          zvolen členem náčelnictva, který měl na starosti získávání orlích per.

                          Dne 23. 12. 1937 je hostem na ustavujícím sněmu Kmene Ojibway, který

                          vznikl s polorozpadlého Kmene Deti Slnka. Náčelníkem se stal Sagaweesi

                          a členy rady starších Manoki a Očko.

                          Předseda Ligy českých woodcrafterů, která vznikla 15. 3. 1939 z Ligy

                          československých woodcrafterů po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava,

                          (byla registrována jako sportovní klub) a trvala až do rozpuštění nacisty

                          24. 1. 1944 (policejním ředitelstvím v Praze).

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž F. Dvořák nepůsobil.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž F. Dvořák působil jako ohnivec.

                          Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30

                          členů. MUDr. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                          s ohledem na pracovní a studijní povinnosti.

                          Sněm poděkoval MUDr. V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení

                          činnosti a udělil mu čestnou hodnost starosta Ligy československých

                          woodcrafterů. Sněm vyslovil J. Novákovi zvláštní uznání a dík za vedení

                          širokého rozsahu ligových záležitostí, agendy nejen vlastní, ale i jiných

                          funkcionářů.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž F. Dvořák působil jako ohnivec.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž už F. Dvořák nepůsobil.

                          /*Czentocice, Polsko/